• Verzending binnen 24 uur
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Enkel producten van topkwaliteit

Algemene voorwaarden Prosupplements.nl

Algemene voorwaarden Prosupplements BV (particulieren)

Artikel 1 – Algemeen

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Prosupplements BV en Koper waarop Prosupplements BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Prosupplements BV, voor de uitvoering waarvan door Prosupplements BV derden dienen te worden betrokken.

3.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Prosupplements BV en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5.    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6.    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7.    Indien Prosupplements BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Prosupplements BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

1.    Alle offertes en aanbiedingen van Prosupplements BV zijn vrijblijvend, tenzij
in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte
of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.    Prosupplements BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes
of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.    ndien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Prosupplements BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Prosupplements BV anders aangeeft.

5.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Prosupplements BV niet tot
het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6.    Prosupplements BV behoudt zich het intellectuele eigendomsrecht voor van alle informatie en gegevens, welke hij bij de offertes en aanbiedingen heeft verstrekt.

 

Artikel 3 – Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1.    De overeenkomst tussen Prosupplements BV en de Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.    Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dientde Koper Prosupplements BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Prosupplements BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.    Prosupplements BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.    Prosupplements BV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.    Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Prosupplements BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.    Indien Prosupplements BV gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Prosupplements BV ter beschikking heeft gesteld.

7.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg
tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/
of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Prosupplements BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8.    Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Prosupplements BV gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Prosupplements BV bevoegde persoon en de Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Prosupplements BV op en is voor de Koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Prosupplements BV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 2. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Prosupplements BV gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Prosupplements BV daardoor direct of indirect ontstaan.
 3. Indien Prosupplements BV bij het sluiten van de overeenkomst een
  bepaalde prijs overeenkomt, dan is Prosupplements BV onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

  • –  Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
  • –  indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Prosupplements BV toekomende bevoegdheid of een op Prosupplements BV rustende verplichting ingevolge de wet;
  • –  In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Prosupplements BV alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Prosupplements BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  • –  de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • –  na het sluiten van de overeenkomst Prosupplements BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
  • –  de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • –  Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Prosupplements BV kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Prosupplements BV gerechtigd de overeen komst te ontbinden.
  • –  indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Prosupplements BV kan worden gevergd.

2.    Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is Prosupplements BV gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Prosupplements BV op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Prosupplements BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.    Indien Prosupplements BV op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Prosupplements BV, zal Prosupplements BV in overleg met de Koper zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Prosupplements BV is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Koper in rekening gebracht. Prosupplements BV zal de Koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Prosupplements BV genoemde termijn te voldoen, tenzij Prosupplements BV anders aangeeft.

6.    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Prosupplements BV vrij om

de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Prosupplements BV op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.    Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 – Overmacht

1.    Prosupplements BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Prosupplements BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Prosupplements BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Prosupplements BV of van derden daaronder begrepen. Prosupplements BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Prosupplements BV zijn verbintenis had moeten nakomen.

 1. Prosupplements BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 2. Voorzoveel Prosupplements BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Prosupplements BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Prosupplements BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Prosupplements BV aangegeven. Prosupplements BV is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van
een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim.
De Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Prosupplements BV heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Prosupplements BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Prosupplements BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op
basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Prosupplements BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Prosupplements BV in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Prosupplements BV totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Prosupplements BV gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Prosupplements BV geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Prosupplements BV veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Prosupplements BV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.    De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Prosupplements BV ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Prosupplements BV gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Prosupplements BV bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.    Voor het geval Prosupplements BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Prosupplements BV en door Prosupplements BV aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Prosupplements BV zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1.    De door Prosupplements BV te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Bij gebruik buiten deze landen dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik daar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Prosupplements BV kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2.    De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 13 weken na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Prosupplements BV verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek
is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en/
of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Prosupplements BV, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Prosupplements BV geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4.    De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Prosupplements BV te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Prosupplements BV in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Prosupplements BV in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.    Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6.    Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7.    Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Prosupplements BV de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van Prosupplements BV, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is
de Koper gehouden om de vervangen zaak aan Prosupplements BV te retourneren en de eigendom daarover aan Prosupplements BV te verschaffen, tenzij Prosupplements BV anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Prosupplements BV daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

 

Artikel 9 – Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst kunnen Prosupplements BV en Koper door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2 Prosupplements BV en Koper zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische – middelen van communicatie, waaronder- maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3. Zowel Prosupplements BV als Koper zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. Indien Prosupplements BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Prosupplements BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Prosupplements BV is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Prosupplements BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • –  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • –  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Prosupplements BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Prosupplements BV toegerekend kunnen worden;
 • –  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Prosupplements BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien Prosupplements BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Prosupplements BV beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van Prosupplements BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Prosupplements BV of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 11 – Verjaringstermijn

1.    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Prosupplements BV en de door Prosupplements BV bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2.    Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen
en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Koper Prosupplements BV van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 12 – Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken in de macht van de Koper worden gebracht.

 

Artikel 13 – Vrijwaring

1.    De Koper vrijwaart Prosupplements BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Prosupplements BV toerekenbaar is.

2.    Indien Prosupplements BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Prosupplements BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Prosupplements BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Prosupplements BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

 

Artikel 14 – Retouren

1.    Volgens de wet kopen op afstand heeft de Koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden. Voorwaarde hierbij is wel dat het product dan ongeopend is.

2.    Indien de Koper gebruik wil maken van zijn recht om de producten te retourneren dan kan hij dit doen op de wijze die aangegeven is in het retourbeleid van de Prosupplements BV. Dit retourbeleid wordt afgedrukt op de facturen en is daarnaast te raadplegen op:.

 

Artikel 15 – Persoonsgegevens en privacy

1.    Om de overeenkomst uit te voeren verzamelt de Prosupplements BV essentiële persoonsgegevens van de Koper, zoals: naam, adres en telefoonnummer. Optioneel kan de Koper ook een emailadres opgeven, dit zal gebruikt worden voor contact in het kader van de gesloten (of te sluiten) overeenkomst, zoals het melden dat een product in backorder is of het verzenden van een track-and-trace email.

2.    Daarnaast is het mogelijk om een account aan te maken op de website. Voor dit account worden ook persoonsgegevens verzameld, zoals een emailadres en wachtwoord.

3.    Desgewenst kan het emailadres gebruikt worden om de Koper van aanbiedingen te voorzien. Zonder expliciete toestemming van de Koper zullen de persoonsgegevens echter niet voor deze doeleinden gebruikt worden.

4.    Op de verwerking van alle persoonsgegevens is de privacypolicy van de Prosupplements BV van toepassing. Hierin is ook opgenomen op welke wijze de Koper zijn rechten kan uitoefenen, zoals: het recht op inzage, correctie en vergetelheid.

 

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

1. Prosupplements BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Prosupplements BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

2 De Koper mag niet, tenzij zulks schriftelijk wordt overeengekomen en op aanwijzing van Prosupplements BV gebruik maken van handelsnamen, merken en verpakkingen die door Prosupplements BV in het handelsverkeer worden gebezigd.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen

1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Prosupplements BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

2.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Prosupplements BV.

3.    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.