• Verzending binnen 24 uur
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Enkel producten van topkwaliteit

Leveringsvoorwaarden professionals

Leveringen
1. Prosupplements BV levert via het ‘professionals’ gedeelte van de website alleen aan geregistreerde beroepsbeoefenaars en handelskanalen. Prosupplements BV behoudt het recht voor om diploma’s, lidmaatschap van een beroepsvereniging, inschrijving bij Kamer van Koophandel en dergelijke op te vragen.

2. Bestellingen vóór 13.00 uur geplaatst op maandag t/m vrijdag, worden meestal dezelfde werkdag nog verzonden en meestal de volgende werkdag afgeleverd; een en ander is afhankelijk van de kwaliteit van de dienstverlening van TNT Post.

3. Levertijden van producten die niet op voorraad zijn kunnen slechts bij benadering worden opgegeven.

Verzendkosten

1. Per zending dienen minimaal 3 artikelen te worden afgenomen.

2. Voor bestellingen binnen Nederland zijn geen verzendkosten verschuldigd, voor zendingen binnen de overige landen in de EU wordt per zending een verzendtarief in rekening gebracht

Betaling en incasso
1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke
kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.

4. Indien echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die Prosupplements BV redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gerechtelijke en executiekosten worden eveneens op de cliënt worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5. Wanbetaling schort iedere leveringsplicht op en geeft Prosupplements BV het recht alle lopende bestellingen te annuleren en de wederverkoper / profesional voor de toekomst van levering uit te sluiten.

 

Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde producten blijven eigendom van Prosupplements BV, totdat alle door ons gefactureerde bedragen met inbegrip van rente en kosten integraal zijn voldaan.

2. Zolang de producten eigendom zijn van Prosupplements BV, is het koper niet toegestaan om buiten het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden rechten op de zaken te verlenen. Het is derhalve niet toegestaan deze zaken (stil) te verpanden. Het is de koper niet toegestaan de producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te exporteren.
Reclames en aansprakelijkheid

1. Reclames binnen 14 dagen.

2. Eenmaal aangebroken verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd.

3. Voor producten waarover tijdig en terecht is gereclameerd, zal Prosupplements BV zorgdragen voor gratis herlevering of deze crediteren. Tot meer dan dat is Prosupplements BV nimmer gehouden.

4. Reclame schort betalingsverplichting niet op.

5. Vertraagde aflevering door TNT Post of andere vervoersdiensten is voor risico van de ontvanger.

6. Het weigeren in ontvangst te nemen van een geplaatste bestelling bij aanbieding of het niet afhalen van een bestelling na kennisgeving van de besteldienst, schort betalingsverplichting niet op.

7. De samenstelling van sommige producten kan in zeldzame gevallen afwijken.

Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.2. Door plaatsing van een bestelling verklaart koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.

Deze leveringsvoorwaarden zijn ingegaan per 31 december 2015 en vervangen eerdere leveringsvoorwaarden.